Porter 5-kraftsmodell

Porters femkraftsmodell kan användas för att göra en branschanalys över konkurrensen i en bransch.
Modellen bygger på idén om att det inte bara är de i branschen befintliga företagen som bestämmer konkurrensläget utan att också andra aspekter spelar in. De övriga fyra krafterna är förhandlingsstyrkan hos leverantörer och kunder och hur stort hotet på branschens produkt är från substitutprodukter samt hot från potentiella nyetablerare.

 1. Kundens förhandlingsstyrka : Hög / Låg. Hög när kunden har många leverantörer att välja mellan.
 2. Leverantörens förhandlingsstyrka : Hög/låg. Hög om ensam på marknaden och om viktig komponent. Lägre om finns många som skulle kunna leverera liknande tjänst eller motsvarande produkt.
 3. Substitut : Många / Få. Hot från substitut
  I alla branscher finns det substitutprodukter, produkter som kan utföra samma funktion som branschprodukten och på så vis konkurrerar med denna. Substituten reglerar det pris som går att ta ut för produkten i branschen och på så sätt även lönsamheten. Ju attraktivare, det vill säga lägre, pris det är på de jämförbara produkterna desto mindre vinster kan branschen göra.
  Finns det andra produkter eller tjänster som kunden kan välja i stället?
 4. Uppstartsmöjligheter : Stora / Små.
  Hotet för nyetableringar i en bransch beror på hur stora hindren för nyetablering är och vilken reaktion nyetableraren kan vänta sig från konkurrenterna.
  Är det lätt att starta konkurrerande verksamhet?
 5. Konkurrensgrad : Hög / Låg.
  Konkurrensen mellan befintliga företag sker genom att ett företag skaffar sig en fördelaktigare position gentemot branschens övriga företag. Det kan innebära taktiska åtgärder som prisutspel, reklamkampanjer, produktlansering, ökad kundservice eller garantiåtaganden. Då företagen är inbördes beroende av varandra måste konkurrenterna svara med att också de reagera.
  Har existerande aktörer gjort stora investeringar som gör att de ogärna hoppar på nya idéer? Är marknaden mogen så att marginalerna krymper?