SWOT-analys

SWOT står för Strengths, Weaknesses, Opportunities och Threats och är ett ett strategiskt verktyg som företag kan använda för att identifiera, granska och utvärdera styrkor, svagheter, möjligheter och hot avseende den egna organisationen, produkter, tjänster och/eller marknad.

Styrkor kan vara den interna kompetensen, goodvill och marknadssituation.
Svagheter kan vara en relativt konkurrenterna hög prisnivå eller föråldrade produkter.
Möjligheter kan vara obearbetade marknader, teknikförsprång eller ökad efterfrågan.
Hot kan vara nya konkurrenter, nya produkter eller tjänster från konkurrenter, samt politisk risk.

Efter det att du har sammanställt SWOT-analysen så ser du mycket tydligare vad ni behöver jobba mer med. Du kan fortsätta arbetet med att genom att fråga:

  • Hur kan vi använda, förbättra och nyttja på våra styrkor?
  • Hur kan vi förbättra våra svagheter?
  • Hur kan vi ta tillvara och exploatera våra möjligheter?
  • Hur kan vi förebygga, mildra och hantera våra hot?